Przejdź do treści

Parafia pw. Matki Bożej
Pocieszenia w Poznaniu
Archidiecezja Poznańska

Czytanie z dnia

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”... czytaj więcej

Chrzest

Czym jest?

„Z miłosierdzia swego zbawił nas Bóg przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3, 5.7).

Chrzest jest „bramą sakramentów”, a więc pierwszym sakramentem, który otwiera nam drogę życia wiecznego, życia we wspólnocie z Bogiem i Kościołem. Prawdą jest więc, że całe życie Boże zaczyna się od momentu chrztu. Usuwa z nas bowiem wszystkie przeszkody na drodze do Boga – czyli przede wszystkim przekleństwo grzechu pierworodnego – i stajemy się nowym człowiekiem, usprawiedliwionym i umocnionym potęgą Ducha Świętego.

 

Materią sakramentu chrztu jest woda – zanurzamy się w niej, aby umrzeć, a następnie zmartwychwstać do nowego życia. Chrztu w zwyczajnych okolicznościach udziela ksiądz, którzy polewając trzykrotnie wodą wypowiada słowa: „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

 

Obrzędy wyjaśniające: namaszczenie olejem krzyżma świętego, nałożenie białej szaty oraz zapalenie świecy chrzcielnej – przypominają o godności, powołaniu oraz zadaniach, wynikających z chrztu świętego.

 

Nie ma większego daru, jaki rodzice mogą dać swojemu dziecku, niż życie wieczne. Chrzest jest konieczny do zbawienia, kto bowiem „nie odrodzi się z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5). Jednak przez chrzest rodzice są wezwani do tego, aby:

 • rozwijać i pogłębiać wiarę dziecka
 • wdrażać je do modlitwy prywatnej i liturgicznej, póź­niej zaś do udziału w sakramentach św.
 • dawać dziecku zawsze dobry przykład w postępowaniu na co dzień i wdrażać je do chrześcijańskich postaw etyczno-moralnych
 • w późniejszym wieku wdrażać je do apostolstwa świec­kich w Kościele katolickim.

 

Więcej na temat teologii chrztu świętego: tutaj (http://liturgia.wiara.pl/doc/420801.Wszystko-o-chrzcie)

 

Obrzęd

Gdy chrzest jest udzielany podczas Mszy świętej, na początku kapłan wychodzi do stojących przy wejściu do kościoła pod chórem rodziców i rodziców chrzestnych wraz z kandydatem do chrztu i następuje obrzęd przyjęcia dziecka. Rozpoczyna się dialog:

 

Kapłan: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice: NN. (należy głośno i wyraźnie podać imię bądź oba imiona dziecka)

Kapłan: O co prosicie Kościół Boży dla swojego dziecka?

Rodzice: O chrzest.

Kapłan: Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swojego dziecka, przyjmujecie dla siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak was nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

Rodzice: Jesteśmy.

Kapłan: A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku?

Chrzestni: Jesteśmy.

Kapłan: NN., wspólnota chrześcijańska przyjmuje Cię z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę Cię znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Chrystusa, naszego Zbawiciela.

 

W tym momencie kapłan, rodzice i chrzestni kciukiem prawej dłoni znaczą krzyż na czole dziecka, a następnie kapłan wprowadza ich do kościoła, gdzie siadają w ławkach uprzednio zarezerwowanych. źćż

 

Po Liturgii Słowa (a dokładnie po homilii), kapłan odmawia modlitwę wiernych, która kończy się krótką litanią do świętych oraz odmówieniem modlitwy z egzorcyzmem wraz z gestem nałożeniem ręki kapłana na głowę dziecka. Następnie ma miejsce poświęcenie wody lub, gdy jest do dyspozycji woda już uprzednio poświęcona, odmówienie modlitwy dziękczynnej nad wodą, po czym kapłan zadaje pytania rodzicom i chrzestnym dotyczące ich wiary:

 

Kapłan: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.

Kapłan: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?

Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.

Kapłan: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.

Kapłan: Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Rodzice i chrzestni: Wierzymy.

Kapłan: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Rodzice i chrzestni: Wierzymy.

Kapłan: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Rodzice i chrzestni: Wierzymy.

Kapłan: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

Po wyznaniu wiary następuje najważniejszy moment całej liturgii. Chrzest odbywa się nad chrzcielnicą, warto zadbać, aby w tym momencie zdjąć nakrycie głowy dziecka.

 

Kapłan: Czy chcecie, aby N. otrzymał/a chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?

Rodzice i chrzestni: Chcemy.

Kapłan polewa trzykrotnie główkę dziecka wodą i wypowiada formułę chrztu św.:

 

„N., JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO”

 

Na znak dziękczynienia Bogu za dokonany chrzest wszyscy zgormadzeni odmawiają: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

Następują obrzędy wyjaśniające, których zadaniem jest pogłębienie istoty chrztu świętego. Pierwszym z nich jest namaszczenie olejem krzyżma świętego, podczas którego kapłan, odmawiając modlitwę, namaszcza kciukiem czoło dziecka. Potem ma miejsce nałożenie białej szaty, a następnie zapalenie świecy, która ma symbolizować światło Chrystusa.

 

W tym momencie kończy się obrzęd chrztu, a cała liturgia, po Liturgii Eucharystycznej, kończy się uroczystym błogosławieństwem. Gdy chrzest odbywa się bez Mszy świętej, opuszcza się jedynie rozbudowaną Liturgię Słowa oraz Liturgię Eucharystyczną, a po obrzędzie chrztu może nastąpić obrzęd Komunii Świętej, po której udziela się błogosławieństwa.

 

 

Formalności

Aby dziecko mogło zostać ochrzczone, rodzice muszą zgłosić to w odpowiednim czasie w biurze parafialnym i uzyskać zgodę proboszcza.

Dokumenty, które należy złożyć w biurze parafialnym:

 • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Dokument ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli związani są sakramentalnym węzłem
 • Jeżeli nie są związani sakramentem – dokument USC
 • Zaświadczenie o odbytej katechezie przedchrzcielnej oraz o odbytej spowiedzi rodziców i chrzestnych
 • Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych wydane w parafii ich zamieszkania (z podaniem następujących informacji: imię, nazwisko, rok urodzenia, wyznanie, zawód, miejsce zamieszkania), jeśli chrzestnym ma być uczeń, należy przedstawić opinię katechety.

 

Do chrztu wymaga się:

 • aby na chrzest zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich,
 • aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku,
 • aby dziecko posiadało przynajmniej jedno imię świętego patrona.

 

Przyjmujący chrzest powinien mieć przynajmniej jednego rodzica chrzestnego. Ma on dorosłemu dziecku towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, pomagać, aby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie.

 

Do zadania chrzestnego może być dopuszczony:

 • ten kto jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest lub rodziców dziecka
 • ten kto ukończył 16 lat
 • jest katolikiem bierzmowanym i przyjął sakrament Najświętszej Eucharystii, oraz prowadzi życie zgodnie z wiarą
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej i żyje w stanie łaski uświęcającej
 • nie jest ojcem i matką przyjmującego chrzest
 • nie jest tej samej płci co drugi rodzic chrzestny.

 

Terminy chrztów

Chrzty w naszej parafii odbywają się w każdą 1. i 3. niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 11.00 oraz w każdą 2. sobotę miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie 18.00.

 

Katecheza przedchrzcielna

Rodziców i rodziców chrzestnych zapraszamy na 2 spotkania:

 1. spotkanie w salce przy kościele - w każdy (z wyjątkiem ostatniego) wtorek miesiąca o godzinie 19.00 
 2. spotkanie w kościele - w ostatni wtorek miesiąca o godzinie 19.00

 

 

 

 

Kalendarium parafialne
najważniejsze daty

Wtorek 20 lutego

0800

Msza Św.

Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Pocieszenia o łaskę zdrowia dla Aleksandry


0830

Msza Św.

Różaniec


1800

Msza Św.

+ Roman Trąmpczyński – id sąsiadów z ul. Marciniaka

Środa 21 lutego

0800

Msza Św.

Z okazji 30 urodzin Kingi – z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej


0830

Różaniec


1800

Msza Św.

+ Sylwester Otworowski

Czwartek 22 lutego

0800

Msza Św.

W int. Bogusławy i Wojciecha z okazji urodzin – z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o opiekę Matki Bożej, błogosławieństwo i zdrowie


0830

Różaniec


1800

Msza Św.

+ Roman Klemczak – od rodz. Zettler

Piątek 23 lutego

0800

Msza Św.

O łaskę zdrowia dla Heni


0930

Różaniec


1700

Droga Krzyżowa z udziałem dzieci


1800

Msza Św.

+ Jan Przybył, Aleksandra – o dar Nieba


1830

Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych

Sobota 24 lutego

0800

Msza Św.

Intencja Sióstr Dominikanek


0800

Różaniec


1800

Msza Św.

W intencji Marka i Ewy – o drowie i opiekę Matki Bożej

Parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu

ul. Kartuska 33, Poznań
tel. 61 822 11 99
tel/fax 61 822 17 82
email: mbpocieszenia@archpoznan.pl

Zobacz także

Polityka Prywatności

Media społecznościowe

Biuro parafialne

tel. 61 822 17 82
email: mbpocieszenia@archpoznan.pl

Poniedziałek, środa i piątek: 17:00 – 19:00
Czwartek: 08:30 – 10:00

W pierwszy piątek miesiąca biuro jest nieczynne.
Sprawy pilne można załatwić po każdej Mszy św.

Konta bankowe

Konto Parafii pw. MBP w Poznaniu
84 1090 1362 0000 0000 3603 9505

Konto Parafii pw. MBP w Poznaniu
Budowa Ośrodka Duszpastersko-Kulturalnego
78 1090 1463 0000 0001 3367 7237

Konto CARITAS przy Parafii MBP
04 1090 1362 0000 0000 3677 1937

Godziny Mszy Św.

Niedziele i święta:
8:00 9:30 11:00 12:30(dzieci) 18:00(młodzież) 20:00

Poniedziałek - sobota:
8:00 18:00

Nabożeństwa

Nabożeństwo ku czci św. Józefa
wtorek w łączności z Mszą św. 8:00
Msza św. i Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia
środa 18:00
Godzinki
niedziela 7:30

Spowiedź

Okazja do spowiedzi
w ciągu tygodnia 30 min. przed Mszą św., w sobotę 17:00 – 18:00